Algemene voorwaarden Female Workation

1. Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tussen Female Workation en haar klanten.
1.2. Deze voorwaarden zijn geaccepteerd op het moment dat de klant akkoord ging met de offerte, of indien zij tot vooruitbetaling van een product of dienst zijn overgegaan. Deze algemene voorwaarden zijn voorafgaand aan de aankoop en het aangaan van de overeenkomst aan de klant ter hand gesteld.
1.3. Overeenkomsten tussen Female Workation en klanten zien op afname van een workation van Female Workation door de klant, en alle andere diensten en producten die Female Workation nu of in de toekomst aanbiedt.

2. Contractduur
2.1. Overeenkomsten tussen Female Workation en klanten worden aangegaan voor bepaalde tijd. De voorwaarden zijn van toepassing van het moment van aankoop tot en met de laatste dag van de door de klant aangeschafte workation.
2.2. Alle andere overeenkomsten duren zo lang als redelijkerwijs nodig, indien niet anders bepaald.
2.3. Workations kunnen worden geannuleerd tot een maand voorafgaand aan de workation. Voor de workation van 6 april 2019 is de laatst mogelijke dag tot annuleren dus 6 maart 2019. Daarna kan helaas geen geld worden teruggeven.

3. Recht op retour
Klant kan de aankoop van de workation annuleren tot een maand voorafgaand aan de workation. Zie artikel 2 lid 3 van deze voorwaarden. Indien de workation na 6 maart wordt aangeschaft, vervalt het recht op retour.

4. Betalingstermijn
Klant betaalt vooraf, tenzij anders is bepaald.

5. Overmacht bij storingen
Female Workation kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of gederfde winst indien er door technische storingen tijdelijk geen wifi is. Female Workation is hierin afhankelijk van derden en zal er alles aan doen om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Er kan geen schadevergoeding worden geclaimd voor gederfde winst.

6. Prijzen en BTW
Alle prijzen op de website en alle andere kanalen waar Female Workation communiceert zijn exclusief BTW, tenzij expliciet anders vermeld.

7. Kortingscodes
Er kan geen beroep worden gedaan op eerder aangeboden kortingscodes. Eerder aangeboden kortingscodes bieden geen garantie. Female Workation behoudt zich het recht voor de kortingscode te weigeren. Bij een misverstand over de einddatum van een kortingscode geldt de datum waarop Female Workation zich beroept.

8. Intellectuele eigendomsrechten
8.1. Het auteursrecht op de content die Female Workation aanbiedt komt toe aan Female Workation.. Het is klanten niet toegestaan lesmateriaal of delen daarvan te verveelvoudigen en/of openbaar te maken zonder toestemming van Female Workation.
8.2. Op Female Workation rust handelsnaamrecht. Het is derden niet toegestaan deze handelsnaam te voeren.
8.3. Alle andere eventuele intellectuele eigendomsrechten die rusten op Female Workation en/of diens producten en diensten, komen toe aan Female Workation tenzij anders overeengekomen.
8.4. Bij overtreding van het in lid 1 van dit artikel bepaalde verbeurt de overtreder een dwangsom en onmiddellijke boete van 10.000 euro. De dwangsom bedraagt 250 euro per dag zolang de overtreding voortduurt.

9. Disclaimer
Female Workation is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in het lesmateriaal. Het deelnemen aan de workation biedt geen garanties. Er kunnen door de klant geen rechten aan worden ontleend.

11. Toepasselijk recht
11.1. Op overeenkomsten tussen Female Workation en klanten is Nederlands recht van toepassing.
11.2. Partijen zullen bij geschillen eerst proberen er onderling dan wel met een mediator uit te komen, alvorens zij naar de rechter stappen.
11.3. De Nederlandse rechter is bevoegd een eventueel geschil te beslechten.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 23 november 2018.